torsdag 29. november 2012

Delingskultur i skolen
Det kan være vanskelig å sørge for kompetanseheving innen skolen i en hektisk hverdag. Det å sende en medarbeider på eksterne kurs medfører ikke bare kursavgift men også utgifter til vikar, alternativet kan være økt arbeidsmengde for kollegaene. For å rettferdiggjøre kostnaden og belastningen kan det å la hele personalet dra nytte av den nye kunnskapen en god strategi.  I en skole som driver aktivt utviklingsarbeid er en god delingskultur et viktig hjelpemiddel.
Det er flere fordeler i det å drive kompetanseheving internt. Opplæringen blir tilpasset den enkeltes kunnskapsnivå og behov. Det er viktig at det blir satt av nok tid til slike tiltak, og forsking viser at små økter med tett frekvens er bedre en lange økter som forekommer sjelden. ”Lærere trenger tid til å utvikle, absorbere, diskutere og praktisere ny kunnskap ” (Postholm, et al. 2012, s.140).
Det har blitt mer og mer vanlig å danne nettverk med kompetansepersoner fra forskjellige skoler som samarbeider og utvikler sin kompetanse for så å dele dette videre på egen arbeidsplass. Dette er en metode som egner seg meget godt for heving av digitale ferdigheter i et personale.
I et utviklingsrettet skolemiljø er det også viktig å kartlegge og synliggjøre de ressursene som eksisterer i organisasjonen, det er ikke nødvendigvis IKT ansvarlig som sitter på all nødvendig kunnskap. Det kan være forskjellige interesser og tilegnede ferdigheter hos den enkelte som kan være verdifulle å dele i et personale. Når en har en etablert arena for deling og hvor det er satt av tid og ressurser, kan de forskjellige aktørene få ansvar for opplæring innen sitt felt og personalet kan selv velge hvilke ”kurs” de trenger og ønsker å delta på.
 Fordelen med å ha kursholder på egen arbeidsplass er at vedkommende er tilgjengelig senere når den nye kunnskapen er tatt i bruk og eventuelle problemer oppstår, veien tilbake til kilden er kort. Det er også mer motiverende å lære noe en ser behovet for i egen praksis. Læringsmålene blir personlige og en kan selv styre fremdriften.
I en oversikt i boken ”Kompetent skoleledelse” ser vi at lærere svarer at de lærer mest om bruk av digitale hjelpemidler i undervisning og læring gjennom selvstudium og ved prøving og feiling (62,3 %) 22,5 % svarer at de lærer av kollegaer, 10,7 % på kurs og bare fattige 2,5 % i lærerutdanningen (Andreassen, et. al, 2010, s. 69).  Når vi i tilegg har fått digitale ferdigheter inn i læreplanen som den femte grunnleggende ferdighet er det paradoksalt at ikke lærernes kompetanseheving innen dette området blir satt mer i system men heller overlatt til den enkelte.
Det å kunne ha en god delingskultur ved skolen forutsetter også at man har en kultur for vurdering av egen praksis og et ønske om å utvikle den egne praksisen. I bunnen må det også ligge en samarbeidskultur i personalet med god kommunikasjon og en klar felles forståelse av at utvikling er en pågående prosess.

Kilder:
Postholm, M-B, Haug, P, Munthe, E, Krumsvik, R, 2012, Lærere i skolen som organisasjon, Cappelen Damm Høyskoleforlaget, Kristiansand
Andreassen, R-A, Irgens, E, Skaalvik, E, 2010, Kompetent skoleledelse, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim

3 kommentarer:

 1. Dette innlegget synes eg er interessant, og du kjem inn på eit svært sentralt tema i skulen. Eg er overtydd om at intern deling av kunnskap er nøkkelen til auka digital kompetanse i skulen. Det må setjast av tid til dette av skuleleiinga, samstundes som kvar enkelt lærar må ta ansvar for å setje seg inn i utstyr og programvare. Det er ikkje nok å krevje av skuleleiinga at det skal vere bruk av fellestid, ein må sjølv bruke av den ubundne tida si for å heve sin eigen kompetanse.

  Eg har også tru på tankane dine om å late dei som tek kurs, og får det dekt, må vidarebringe det dei har lært til kollegaene sine. Her må skuleleiinga vere bevisst på kva dei tilsette reiser på kurs i, og kva dei eventuelt oppfordrer tilsette til å ta ekstra kursing i, og ha ein plan på vidareformidling av kunnskapen,

  SvarSlett
 2. I Monitor 2011 (Egeberg et al 2012) har de stilt et lignende spørsmål (eller er det kanskje det samme spørsmålet?). Der er svarene at omtrent 90 % eller høyere lærer av selvstudium og/eller prøving og feiling mens omlag en tredel (tallene vaker rundt 30 %) lærer av interne og/eller eksterne kurs.

  For øvrig har Eli Moksnes Furu (2007) forsket på hva som skjer med lærere som (paradoksalt?) har vært på eksterne kurs/studier i aksjonslæring. Blant dem Furu fulgte, forsvant piffen (hos sju av åtte) etter omlag et år. Derfor tror jeg du har et viktig poeng når du skriver at kursholder bør være tilgjengelig senere slik at kunnskapen, kompetansen og særlig holdningene beholdes.


  Egeberg, G; Guðmundsdóttir, G B; Hatlevik, O E; Tømte, K; Skaug, J H og Ottestad, G (2012). Monitor 2011 – Skolens digitale tilstand. Senter for IKT i Utdanningen http://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/monitor2011.pdf

  Furu, E M (2007). Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/941/thesis.pdf?sequence=1

  SvarSlett
 3. Lögn, förbannad dikt och statistik. Om det var Benjamin Disraeli eller Mark Twain som lanserte denne utslitte setningen skal være usagt, men jeg har vokst opp i et hjem hvor statistikk ble utsatt for grundig kritikk og analyse.Jeg har derfor den dag i dag vanskleig for å forholde meg til kvantitative undersøkelser og kvantitative undersøkelser har det vanskelig med å forholde seg til meg, hehe, det virker bestandig som om det mangler en avkrysningsboks. I Monitor undersøkelsen ble 500 skoler trukket ut og 75% av de bestemte seg for å delta, hvorfor akkurat de 75%? Forfatterne sier selv at de ikke har noen kontroll på individnivå, hvem som har svart på undersøkelsen. Kan det være slik at de 25% som velger å ikke delta er de som sitter på den mest intressante informasjonen? Hvem velger rektor ut til å svare på en slik undersøkelse blandt lærerne? Den digitale kompetente læreren eller læreren som har total datavegring? Men bevares statistikk kan om ikke annet gi oss en pekepinn.

  SvarSlett